Algemene Voorwaarden Chantal van Heertum, KVK: 69795886

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘Chantal van Heertum’ en /of  ‘Chantal van Heertum, marketing designer’: de eenmanszaak Chantal van Heertum, gevestigd en kantoorhoudende te Sint-Michielsgestel aan de Esscheweg 36, 5271 NB; ‘Opdrachtgever’: degene die aan Chantal van Heertum een opdracht verstrekt c.q. degene met wie Chantal van Heertum een overeenkomst sluit.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met Chantal van Heertum tot het verrichten van diensten en het leveren van zaken zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden van Chantal van Heertum, hierna te noemen: “de voorwaarden”.

2.2 De voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Chantal van Heertum, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze voorwaarden door Chantal van Heertum uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Vermelding van of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings of andere (algemene) voorwaarden wordt door Chantal van Heertum niet aanvaard en doet deze inkoop/aanbestedings of andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Chantal van Heertum en opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.6 Indien Chantal van Heertum niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Chantal van Heertum in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3 Offertes

Elke van Chantal van Heertum uitgegane offerte is vrijblijvend, zowel ten aanzien van de in de offerte genoemde prijs, levertijd of anderszins. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door Chantal van Heertum, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Chantal van Heertum, respectievelijk de dag waarop Chantal van Heertum een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde.

 

Artikel 5 Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

Artikel 6 Prijs

6.1 De door Chantal van Heertum opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele materiaal-, reis-, administratie- en verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Indien in de offerte een ‘vaste’ prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, met inachtneming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij Chantal van Heertum geldende uurtarieven.

6.3 Voor spoedopdrachten welke als zodanig door Chantal van Heertum aan de opdrachtgever zijn bevestigd, kan Chantal van Heertum een extra toeslag berekenen.

6.4 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen of een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Chantal van Heertum gerechtigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen.

6.5 Indien reeds een gedeelte der overeengekomen diensten is uitgevoerd, is het vermelde in artikel 6.4 onverkort van toepassing ten aanzien van de door Chantal van Heertum nog te verrichten diensten.

6.6 Meer- of minderwerk, dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt overeengekomen zal worden verrekend met de overeengekomen prijs.

 

Artikel 7 Uitvoering, levering en termijnen en opzegging

7.1 Chantal van Heertum zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.

7.2 Door Chantal van Heertum in haar offertes opgegeven termijnen, dan wel tussen partijen overeengekomen termijnen, gelden altijd bij benadering.

7.3 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Chantal van Heertum derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Chantal van Heertum dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

7.4 De termijn van uitvoering en levering begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat Chantal van Heertum alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door Chantal van Heertum is ontvangen.

7.5 Overschrijding van de termijn verplicht Chantal van Heertum niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

7.6 De termijn van uitvoering of levering is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de overeenkomst van door Chantal van Heertum ingeschakelde derden. Indien buiten de schuld van Chantal van Heertum vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de termijn voor zover nodig verlengd.

7.7 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de termijn bepaalde, wordt de termijn van uitvoering en levering verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Chantal van Heertum ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

7.8 Chantal van Heertum is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deel-uitvoering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deel-uitvoering geldt elke afzonderlijke deel-uitvoering als op zichzelf uitgevoerd en is Chantal van Heertum gerechtigd ter zake deze deel-uitvoering te factureren. Onder deel-uitvoering dient tevens te worden verstaan de levering van een gedeelte van de bestelde zaken, voor zover van toepassing.

7.9 De verzending en wijze van aanlevering geschiedt op de wijze als bepaald door Chantal van Heertum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer een opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen zijn de daaraan verbonden (extra) kosten en risico’s voor zijn rekening.

7.10 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode voor uitvoering van de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.11 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van één maand in acht te nemen.

7.12 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Chantal van Heertum recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Chantal van Heertum zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

 

Artikel 8 Betaling

8.1 Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door Chantal van Heertum aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Chantal van Heertum is aangegeven. Chantal van Heertum is gerechtigd periodiek te factureren. Alle verrichte opdrachten, dus gedane zaken door Chantal van Heertum, kunnen meteen gefactureerd worden.

8.2 Chantal van Heertum is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te verlangen, alsmede de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidsstelling naar genoegen van Chantal van Heertum is voldaan.

8.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens de opdrachtgever te geschieden op een door Chantal van Heertum aan te wijzen bankrekening of (ter keuze van Chantal van Heertum) ten kantore van Chantal van Heertum of een door Chantal van Heertum te bepalen andere plaats.

8.4 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, waarbij een gedeelte van een maand als een volle kalendermaand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, doch met een minimum van euro 150,-.

8.5 Door Chantal van Heertum in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de Rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij Chantal van Heertum door de Rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

8.6 Bij een situatie als vermeld in artikel 11.6 worden alle vorderingen van Chantal van Heertum op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.

8.7 Onder opdrachtgever wordt hier mede verstaan enige tot opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.

8.8 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 9 Reclames

9.1 Reclames betreffende uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken, dan wel betreffende (de hoogte van) gefactureerde bedragen dienen binnen 10 dagen na uitvoering of levering, doch uiterlijk 10 dagen na factuurdatum bij aan Chantal van Heertum gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van Chantal van Heertum ter zake vervalt.

9.2 De opdrachtgever is verplicht alle door Chantal van Heertum geleverde zaken, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, opmaak-, druk- of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval uiterlijk binnen 10 dagen na levering schriftelijk aan Chantal van Heertum te melden, bij gebreke waarvan het recht op reclame is vervallen. Kleine afwijkingen leveren geen grond op voor reclame.

9.3 Chantal van Heertum dient bij reclames steeds in de gelegenheid te worden gesteld reclames te controleren. Indien de opdrachtgever na hiertoe door Chantal van Heertum schriftelijk te zijn opgeroepen hiermee in gebreke blijft, wordt de reclame geacht te zijn vervallen.

9.4 Rechtsvorderingen betreffende gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter.

9.5 Indien een reclame door Chantal van Heertum geheel of gedeeltelijk terecht wordt bevonden is Chantal van Heertum, onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde en te harer keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan wel een billijke schadevergoeding te bepalen, waarbij Chantal van Heertum steeds gerechtigd is vooraf terugzending in originele staat te eisen van geleverde zaken en van al hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst in het bezit van de opdrachtgever is gekomen.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Indien Chantal van Heertum aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2 De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door hem aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Chantal van Heertum niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.

10.3 Indien de Rechter mocht oordelen dat Chantal van Heertum geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde beperkt de aansprakelijkheid van Chantal van Heertum zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van Chantal van Heertum een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.

10.4 Opdrachtgever is gehouden Chantal van Heertum te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Chantal van Heertum in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaannemers).

10.5 Bij gebruik van foto’s in ontwerpvoorstellen zal Chantal van Heertum nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie. De opdrachtgever vrijwaart Chantal van Heertum voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

10.6 Indien Chantal van Heertum aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur (verzekeraar) van Chantal van Heertum in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, zijnde maximaal euro 25.000.-.

10.7 Chantal van Heertum is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 11 Overmacht

11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Chantal van Heertum geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Chantal van Heertum niet in staat is de verplichtingen na te komen.

11.3 Chantal van Heertum heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Chantal van Heertum haar verplichtingen had moeten nakomen.

11.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.5 Voor zoveel Chantal van Heertum ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Chantal van Heertum gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

11.6 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Chantal van Heertum gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Chantal van Heertum te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is Chantal van Heertum gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Chantal van Heertum tot enige schadevergoeding en onverminderd de Chantal van Heertum verder toekomende rechten.

 

Artikel 12 Intellectuele eigendommen en auteursrechten

12.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, het octrooirecht en het modelrecht, toe aan Chantal van Heertum. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Chantal van Heertum daartoe bevoegd.

12.2 Alle door Chantal van Heertum verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Chantal van Heertum worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

12.3 Chantal van Heertum behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

12.4 Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Chantal van Heertum gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Chantal van Heertum openbaar te maken of te verveelvoudigen.

12.5 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

12.6 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Chantal van Heertum tot stand gebrachte producten zoals tekeningen, illustraties, prototypes, mallen, ontwerpen, concepten en toepassingen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Chantal van Heertum, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

12.7 Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Chantal van Heertum de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie. Opdrachten kunnen ter promotie op de website van Chantal van Heertum worden geplaatst, indien de opdrachtgever hiermee niet akkoord gaat zal dit kenbaar gemaakt moeten worden aan Chantal van Heertum.

12.8 Is aan de opdrachtgever een monster, model of prototype getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

 

Artikel 13 Annulering

Indien een opdrachtgever een opdrachtgever annuleert is hij verplicht de door Chantal van Heertum reeds gemaakte kosten te vergoeden, en is hij bij wege van schadeloosstelling een bedrag verschuldigd van 15% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Chantal van Heertum om volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met Chantal van Heertum is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen uit of naar aanleiding van door Chantal van Heertum verstrekte offertes en/of met Chantal van Heertum gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechter bevoegd in het Arrondissement ‘s-Hertogenbosch.

14.3 Het vermelde in lid 2 strekt uitsluitend ten behoeve van Chantal van Heertum. Chantal van Heertum is derhalve te allen tijde gerechtigd zich te wenden tot de Rechter die afgezien van het vermelde in lid 2 bevoegd is.

 

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

15.1 Chantal van Heertum behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

15.2 Indien Chantal van Heertum in het kader van de overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever door opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat opdrachtgever ook deze vorderingen van Chantal van Heertum geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die Chantal van Heertum tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Chantal van Heertum.

15.3 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Chantal van Heertum te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Chantal van Heertum op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Chantal van Heertum zulks wenst, door opdrachtgever aan Chantal van Heertum stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Chantal van Heertum tegen opdrachtgever.

15.4 Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 11.6 is Chantal van Heertum gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever zal Chantal van Heertum alle medewerking ter zake verlenen.

15.5 Na terugneming van de zaken zoals vermeld in het vorige lid wordt opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.